Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 20 943 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsens avkastning må användas uteslutande för att åt behövande förtjänta svenska författare i Stockholm lämna ekonomiskt understöd, vare sig understödsbehovet är föranlett av frånvaron av eller nedgången i inkomst under tid, då arbete på litterärt verk pågår, eller förorsakats av Läs mer ... -
Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel tillförts kapitalet, får användas till social verksamhet i S:t Görans församling bland barn och ungdom, ålderstigna, sjuka och andra, som är i behov av omvårdnad. -
90 % av disponibel avkastning skall gå till servicehuset i Väckelsång för de inneboendes och personalens gemensamma trevnad, t ex samkväm med underhållning, föredrag, utflykter. -
Av stiftelsens bruttoavkastning ska 15 % läggas till stiftelsens kapital och återstoden sedan skatter och kostnader avgått (nedan kallad ” den utdelningsbara avkastningen”) utbetalas till greve Axel Charles-Emil Lewenhaupt. Då greve Axel Charles-Emil Lewenhaupt gått bort tillkommer den utdelningsbara avkastningen Läs mer ... -
Disponibel avkastning utdelas som tre pensioner till gifta, änkor eller ogifta fruntimmer af Adeligt stånd eller genom giftermål, fattiga eller sjuklige, som ej äga öfver 300 Rdr Bco inkomst, kände för gudeligt och ärbart uppförande. -
Stiftelsens ändamål är att stödja utvecklingsarbete kring egenvård [1].Stiftelsens ändamål uppnås genom att:1. Initiera och medverka i nationella och internationella projekt som är i linje med stiftelsens ändamål.2. Driva påverkansarbete nationellt och internationellt som är i linje med stiftelsens ändamål.3. Läs mer ... -
Disponibel avkastning skall användas till livstidspensioner åt behövande, äldre eller sjukliga bildade kvinnor, så kallade pauvres honteux, med företräde för dem som vore födda eller haft sin verksamhet inom Kalmar- eller Linköpings län. Läs mer ... -
-
Av kapitalet skall min hustru Anna-Lisa Gahn erhålla ett belopp om kr 96.000,- helårsvis och min barndomsvän Gerd Larsson erhålla ett belopp om kr 69.000 ,- helårsvis. Beloppen skall utgå från och med min dödsdag. Första utbetalningen skall ske så Läs mer ... -
Behållna avkastningen av kapitalet skall överlämnas till kyrkorådet i Hedvig Eleonora församling och skall efter kyrkorådets närmare bestämmande genom dess försorg utdela såsom understöd till behövande familjer till i militärtjänst inkallade män, bosatta inom nämnda församling. Då något behov av Läs mer ... -
Sedan minst 1/10 av avkastningen lagts till kapitalet skall resterande avkastning årligen utdelas som ett eller flera stipendier eller bidrag till forskarstuderande, lärare eller annan person som bedriver forskarutbildning eller forskning vid högskolan. Stipendiet skall användas som bidrag till resa, Läs mer ... -
Att stödja utbildningen och utvecklingen av nästa generations professionella designers genom kandidat- och masterutbildning på industridesignutbildningen vid Lunds universitet samt positionera skolan som en världsledande skola för industridesign.”För att uppnå detta ska Stiftelsen bidra till:* Studiestipendier som täcker studie- och Läs mer ... -
Att nittio procent av fondens avkastning årligen utdelas med lika stora belopp till nio gamla behövande i Stockholm boende kvinnor, vilka antingen själva förut idkat handel där eller varit anställda såsom affärsbiträden hos en handlande därstädes. Sedan efter förut skedd Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall, fördelad i två lika stora stipendier, tilldelas två vid Lunds Universitet studieidkande medlemmar av Malmö Nation, vilka tillbragt minst två terminer vid universitetet och visat bestämda anlag för och allvar i studierna Läs mer ... -
Fonden, som inte får minskas, förvaltas av inspektören för kavalleriet eller om denna befattning inte skulle finnas, av den som företräder kavalleriets intressen. Räntor tilldelas varje år kavalleriförbanden i proportion till deras inbördes storleksförhållanden. Inom regemente (motsvarande) utdelas vid utbildningsårets Läs mer ... -
Stiftelsen har till ändamål att enligt bestämmelserna i detta reglemente lämna ekonomisk hjälp till a. efterlevande barn och änkor/änklingar till anställda vid Statens Järnvägar (SJ) och Banverket (BV):b. barn till pensionerad personal:c. pensionärer, som åsamkats stora kostnader i samband med Läs mer ... -
Avkastningen ska användas till allmänna ändamål på Svenljunga Ålderdomshem -
Att avkastningen skall användas för insamling, köp och bearbetning av material till Uppsala universitets botaniska samlingar. -
Stiftelsen har som övergripande ändamål att stödja entreprenörer för att de framgångsrikt skall kunna driva och utveckla sina företag. Detta kommer att ske bland annat via, stipendier till ledande universitet, utbildningar, föreläsningar, seminarier, marknadsföring av entreprenörskap och aktivt arbete med Läs mer ... -
Medlens årliga avkastning, netto efter förvaltningskostnader, skall användas för anslag till vetenskaplig forskning inom det svenska skogslandskapet inom ramen för Världsnaturfonden WWF:s projekt Levande Skog, för att- öka kunskapen om miljöeffekterna på naturliga ekosystem i skogslandskapet, t ex av försurning, Läs mer ... -
Av kapitalets årliga avkastning skall fyra femtedelar utdelas som premier till skolelever i Kungsörs kommun i enlighet med följande bestämmelser.1) Såväl pojke som flicka kan erhålla premie ur fonden.2) Premie skall utgå i pengar, som resebidrag, i form av bok Läs mer ... -
Att befrämja det vetenskapliga studiet – Montessoris pedagogik – samt till stipendier eller resebidrag för personer, som önskar i utlandet utbilda sig till blivande montessorilärare, så länge sådan utbildning ej är möjlig i Sverige. -
Stiftelsens ändamål är att förvärva en fastighet och där upprätta ett djurhem vari herrelösa djur, friköpta vanvårdade djur, samt i mån av möjlighet även djur, vars ägare av någon anledning inte längre kan behålla dem i sin vård, skall omhändertagas. Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att i enlighet med dessa stadgar förvalta stiftelsens egendom och driva verksamhet för främjande av utbildning idrott och friskvård. -
Tre fjärdedelar av årsräntan skulle delas ut som premier till inom de både Skånelänen bosatta, i främsta rummet mindre uppfödare av ädla hästar. -
Stiftelsens ändamål skall vara att främja utbildning och undervisning samt vetenskaplig forskning inom processmetallurgi, inom stål- och metallområdet samt även allmän metallforskning avseende bl a material och processer.Stiftelsens syften skalltillgodoses genom att högst nio tiondelar (9/10) av den årliga avkastningen Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att avkastningen får av Medicinska Fakulteten disponeras för anslag i första hand till cancerforskningen enligt fakultetens eget bedömande, därvid företräde bör beredas cancerforskare vid någon av de institutioner, som är anslutna till Medicinska Fakulteten vid Universitetet i Läs mer ... -
2 Stiftelsens ändamål2.1 Stiftelsen ska ha till ändamål att stödja MS-forskning i Sverige, dvs, forskning i Sverige om multipel skleros.2.2 I första hand ska sådan MS-forskning stödjas som bedrivs vid Neuroimmunologiska enheten, Institutet för klinisk neurovetenskap, Karolinska universitetssjukhuset, Solna, eller Läs mer ... -
Såsom bidrag under eller efter sjukhusvård till broder, som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad, täckande av kostnad för eftervård, som broder av ekonomiska skäl eljest inte Läs mer ... -
Den årliga avkastningen skall, sedan 10 % lagts till kapitalet, användas till glädje, förströelse och uppmuntran åt boende och personal på Gerbogården. -
Avkastningen skall användas för något ändamål Stockholms Högskola bestämmer, dock ej så att därigenom minskning sker uti det bidrag som eljest skulle lämnas till högskolan från staten, Stockholms stad eller annan offentlig myndighet. Läs mer ... -
Avkastning till 9/10 skall användas till Hede kyrkas prydande. -
Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall gå till cancerforskning. -
Stiftelsen har till syfte att företräda konstnären Richard Brixel och hans konst. Stiftelsen ska därvid befrämja att Richard BrixelŽs konst får ett permament museum liksom stiftelsen kan befrämja möjlighet till utställningar på andra museer och institutioner. Stiftelsen ska också bistå Läs mer ... -
Stiftelsens kapitalavkastning skall disponeras på följande sätt, att årligen 75 % därav utbetalas till styrelsen för Kungliga Musikaliska Akademien i Stockholm, där den årliga avkastningen skall tillfalla obemedlade begåvade elever med 1/3 av ett basbelopp vardera så långt avkastningen räcker. Läs mer ... -
Avkastningen av stiftelsen, sedan en tiondel därav lagts till kapitalet, används till stipendier åt ungdom tillhörande Älekulla församling för fortsatt utbildning efter genomgången av obligatorisk skola. -
.. vars årliga avkastning skall, sedan någon del av densamma lagts till kapitalet, användas till belöning åt en eller flera driftiga och framåtsträvande mindre jordbrukare inom kommunens område vilka äro kända för nykterhet och ordentlighet samt äro i behov av Läs mer ... -
Stiftelsens uppgift och ändamål är;- dels att utdela understöd till behövande burskapsägande grosshandlare i Stockholms samt deras barn och behövande änkor- dels att utdela understöd åt behövande burskapsägande sjökaptener i Stockholm samt deras barn och behövande änkor- ävensom att främja Läs mer ... -
Fonden skall heta Gösta och Annie Jedeskogs minnesfond för neurologisk forskning. Karolinska Institutets normalbestämmelser skall gälla för fonden, dock att 20 % av avkastningen skall fonderas. -
Avkastningen skall användas i den verksamhet som bedrivs av De Sju Häradernas Kulturhistoriska Förening. -
Stiftelsen Stockholms Stadsmissions Understödsfond har till ändamål att utge bidrag till1. äldre och sjuka personer och andra behövande bosatta i Stockholms länför kostnader för medicin, tandvård och annan vård och andra av sjukdom och handikapp föranledda kostnader; och för kostnader Läs mer ... -
Årliga avkastningen skall utdelas i två lika stora pensioner och äga medlemmar i första hand av adliga släkten Löwenhielm rätt till pensioner, varom ansökan skall göras hos riddarhusdirektionen. Skulle adliga ätten Löwenhielm utdö, skall pensionen utgå till sådana släktmedlemmar av Läs mer ... -
Till yngre forskare som vid Uppsala universitet utbildar sig inom något av de ämnen som kan anses falla under benämningen Orientens, särskilt främre Orientens, språk och kultur och som ådagalagt utmärkt vetenskaplig begåvning. Sökande skall vara antagen till forskarutbildningen eller Läs mer ... -
Medlen skall användas till de på Viktoriagården – dvs Viktoriagårdens servicehus med annexbyggnader vid Viktoriagatan 4 och 8 – boende pensionärernas trevnad och bästa. Undantagsvis må till behövande pensionär, av speciell anledning , utdelas visst kontant bidrag. -
Till hemsida
Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till läkarvård och begravningskostnader för fattiga studenter. -
.. c) En tiondel av den årliga nettoavkastningen av fondens medel eller den större del därav, som fondens styrelse för varje år bestämmer, skall tilläggas kapitalet.d) Återstående del av samma avkastning skall enligt fördelning, som fondens styrelse bestämmer, utgå till Läs mer ... -
Då styrelsen fastställer storleken av det belopp, som från fonden skall utgå till skolan, skall årets ränta först minskas med föreskriven avsättning till fonden. Undantagsvis äger styrelsen, där så befinnes lämpligt, anslå fondens avkastning till högtidlighållande av någon för skolan Läs mer ... -
2) Stiftelsens huvudsakliga ändamål skall vara att i Nordeakoncernen främja forskning, utveckling och studier om bank- och finanssektorn, särskilt med inriktning på revisionsutskottets ansvarsområden och därtill relevanta ämnen. Stiftelsen skall tillgodose sitt ändamål genom att årligen utdela stipendier till två Läs mer ... -
till inköp av andra böcker – företrädesvis om och av västgötar. I dessa skall anteckning ske, att de inköpts för medel från d´Orchimontska fonden. -
Stiftelsens avkastning ska årligen utdelas till ett behövande sångbegåvat barn eller ungdom med synskada, som ännu inte avslutat sin obligatoriska skolgång. -