Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 20 943 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Ändamålet är att genom bidrag i lämpliga former dels främja vård av behövande blinda och synsvaga och dels främja vård och fostran av blinda och synsvaga barn och ungdomar. -
Stiftelsens ändamål är att stödja forskning inom urologiska cancersjukdomar samt arrangera kongresser, som befrämjar urologisk cancerforskning. -
Utdelas av Östgöta nation på varje termins första lagtima sammanträde till behövande landsman, ”som genom utmärktare skicklighet och goda seder förvärvat sig nationens aktning och vänskap”. -
a. till inköp av böcker, handskrifter, gravyrer el dyl., som icke lämpligen kunna förvärvas för statsmedel, ellerb. sådana särskilda ändamål av vetenskaplig art, som icke kunna tillgodoses genom anslagsmedel och som Överbibliotekarien bedömer varaangelägna för utforskande av samlingarnas historia eller Läs mer ... -
Stiftelsen har till ändamål att förvalta dess tillgångar samt att i samarbete med frivilliga försvarsorganisationer och militära myndigheter bidraga till stärkandet av landets försvar, särskilt då inom Hallstahammars kommun. -
Ändamålet skall vara: att förvärva dels aktier i Aktiebolaget för Varubelåning i och för tryggande av aktiemajoriteten inom nämnda bolag, dels ock annan egendom. Att i egenskap av innehavare av aktiemajoriteten uti Aktiebolaget för Varubelåning noggrant övervaka bemälda aktiebolags verksamhet. Läs mer ... -
Att främja forskningen inom tändernas, käkarnas och munhålans område i vid bemärkelse samt med dessa sammanhängande problem, profylax och sjukdomarnas botande. -
Avkastningen av kapitalet disponeras för i första hand mindre bemedlade personers vistelse å Rådmanshemmet och i andra hand ändamål som styrelsen bestämmer. Förvaltaren har genom beslut den 16 juni 2010 beslutat att avkastningen i andra hand ska användas för: ”Äldre, Läs mer ... -
Ändamålet skall vara att till sjuksköterskor utbildade vid Röda Korsets Sjuksköterskeskola – f o m 1998 Röda Korsets Högskola – liksom till studenter vid Högskolans sjuksköterskeutbildning, lämna ekonomiskt stöd för fortbildning, vidareutbildning samt för vila och rekreation. Läs mer ... -
Bidrag till forskning om den deformerade höftledsarthrosen samt resestipendium för forskning inom samma ämnesområde. -
Stiftelsens huvudsakliga ändamål skall vara att stödja det frivilliga hemortsförsvaret på Gotland. -
Ändamålet är att tvenne gånger årligen, för närvarande den 1 juni och 1 december, utbetalar Notariatavdelningen 2.500 kronor till Förbundets Styrelse att användas till främjande af jagtvården inom Sverige, dock ej till premiering af sk. rofdjur – kattor, kråkor och Läs mer ... -
Den årliga avkastningen minskad med skälig kapitaliseringsprocent skall begagnas för främjande av Akademiens internationella förbindelser. -
Avkastningen skall sedan vanligt förvaltningsbidrag avgått, så användas, att 1/5 därav årligen lägges till kapitalet och återstående 4/5 enligt direktionens bestämmande såsom understöd tilldelas en eller flera behövande ogifta kvinnliga medlemmar avde å Svenska riddarhuset introducerade ätterna. Läs mer ... -
Avkastningen av fondens kapital skall disponeras på sätt Lärarkollegiet bestämmer för forskning på cancersjukdomars område. Skulle fondens avkastning icke erfordras för sådan forskning, skall den i stället användas för vetenskaplig forskning på annat område, som kan vara i behov av Läs mer ... -
Årlig avkastning enligt kyrkorådets bestämmande bidrag skall utgå till en eller flera till församlingen hörande personer, vilka till följd av sjukdom, kroppsligt lyte eller försvagad hälsa äro i behov av medel till personlig vård, rekreation och uppmuntran eller liknande.Det är Läs mer ... -
Avkastningen ska ställas till Personskadeförbundets RTP, eller den förening som kommer i dess ställe, förfogande att användas i första hand för polioskadade i andra hand för dess övriga skadegrupper. -
Att främjaekonomiska förhållandet för Solgläntans hemlösa katter så att en god verksamhet kan bibehållas för att ge hemlösa katter möjlighet till nya bra liv. Stiftelsen skall även verka för att öka kattens status i samhället.Arbeta för att allakatter ska ha Läs mer ... -
– Att till minne av docent Carl-Axel Althins arkeologiska forskning utdela stipendier till en eller flera förhistoriker eller medeltidsarkeologer som gör framstående insatser till främjande av den arkeologiska forskningen, företrädesvis forskning i de gam -
Till begåvad och medellös prästson/dotter från ärkestiftet eller Stockholms stad, som med framgång idkar teol. och religionsvetenskapliga studier och som ämnar begära prästvigning för ärkestiftet. -
Ändamålet är att bereda billiga och ändamålsenliga bostäder för anställda inom Norstedts Tyckeri med tillhörande dotterbolag. -
Ändamålet med stiftelsen är att utdela stipendier till studerande inom högskolan som utmärkt sig för framgång i studier och som har fallenhet för forskning. -
Till flitig studerande av Västgöta nation. Vid lika meriter skall stipendium tilldelas den mest behövande. -
Stiftelsens ändamål är att främja människors hälsa och bättre liv, primärt i Sverige men även utanför Sverige.Främjande av ändamålet ska företrädesvis ske genom bidrag till att förebygga och bekämpa cancersjukdomar, att behandla och vårda cancersjuka personer samt att stödja forskning Läs mer ... -
Till hemsida
Utgivande av stipendier för studier och forskning utanför Finlands gränser, och av Fondens medel få varken kapital eller inkomst överföras till Finland utan skola stå till Åbo Akademis förfogande i svensk eller annan ocke-finländsk valuta, med undantag endast för eventuellt Läs mer ... -
För vetenskapliga undersökningar av naturförhållandena i Dalarna främst inom geologi inkl paleontologi och hydrogeologi. Stipendier utdelas vartannat år av rektorsämbetet efter förslag av en särskild nämnd till fil.dr. eller studerande tillhörande Västmanland-Dala nation eller till den som kan styrka sitt Läs mer ... -
Fonden har till ändamål att genom utdelning av stipendier stödja musikvetenskaplig forskning rörande kyrkomusik, främst svensk.Stipendiet utdelas vartannat år (ojämna år) efter skriftlig ansökan enligt de direktiv som bestämts av KMA eller stipendienämnden. Om stipendienämnden anser att det finns särskild Läs mer ... -
Stiftelsens uteslutande ändamål äratt utöva hjälpverksamhet bland inom Stockholms Fackliga Centralorganisations verksamhetsområde bosatta medlemmar eller före detta medlemmar i landsorganisationen, vilka på grund av ålderdom, sjukdom eller jämförbar orsak äro behövande.samt att inom Stockholms Fackliga Centralorganisations verksamhetsområde bosatta medlemmar i Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall användas till inköp för berikande av Kulturhistoriska föreningens samlingar. -
Räntan skall användas för att bereda Röda Korsets sjuksköterskehems sköterskor intill fjorton dagars årlig semester samt utdelas en gång om året å min födelsedag den 22 juni. -
Till behövande, flitig studerande av Västmanland-Dala nation med företräde för släkting eller sökande som tillhör Falu kommun. -
Stiftelsens ändamål är att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas – regionalt, nationellt och globalt. Särskilt fokus ska riktas på genomförandet av resultaten av denna Läs mer ... -
Till hemsida
Att stödja filantropiska och kulturella strävanden.Av fondens ränteavkastning skall, efter avdrag av av Notariatavdelningens förvaltningskostnad, en femtedel (1/5) årligen läggas till kapitalet och av Notariatavdelningen placeras i inteckningari Stockholmsfastigheter inom 75 procent av belåningsvärdet.Av fonden skall, sedan Notariatavdelningens förvaltningskostnader guldits Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål skall vara att – främja vetenskaplig forskning och- bedriva hjälpverksamhet bland behövande. -
Stiftelsen får använda sina tillgångar för att bereda bostäder åt de i stiftelseurkunden angivna destinatärerna (behöfwande enkor eller ogifta döttrar, hälst efter prester eller skollärare här i staden, men äfven efter tjenstemän eller borgare) i en bostadsanläggning som uppförs och Läs mer ... -
Skall den influtna räntan användas till beredande af årliga pensioner å Tvåhundra /200/ kronor hvardera, till det antal afkastningen lämnar tillgång, att tilldelas sådana för redlig vandel kända fruntimmer, som varit lärarinnor eller egnat sig åt annan nyttig verksamhet, samt Läs mer ... -
För svensk musikvetenskaplig forskning. -
Ändamålet är att främja barnpsykiatrisk forskning vid institutet. -
Stiftelsen har till ändamål att lämna understöd åt medlemmar samt deras hustrur, änkor och barn vid föreliggande behov av understöd, för så vitt de äro kända för oförvitlig vandel. -
Utdelningen skall i första hand användas till vistelse på stiftsgård eller liknande för församlingens äldre medlemmar. Skulle intet behov av vistelse på stiftsgård föreligga eller ingen sökande finnas skall beloppet i stället användas till församlingens ungdomsverksamhet. Skulle intet behov föreligga Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att det afsättes ett belopp af Tjugotusen (20.000) kronor, däraf 1/10-del af afkastningen årligen skall tilläggas fonden, och återstoden af afkastningen användas till beredande af ökat antal friplatser vid Jaquette Du Rietz fattigförsörjning å Lundsbrunn Läs mer ... -
Stiftelsens huvudsakliga ändamål ska vara att bedriva hjälpverksamhet bland behövande genom direkt eller indirekt helägda- eller delägda aktiebolag som bidrar till ett bättre boende och hållbar utveckling för de miljontals människor som förlorar sina hem vid konflikter och naturkatastrofer och/eller Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom hjärt- och kärlsjukdomarnas område, särskilt sådan forskning som avser förbättrade behandlingsmetoder, t ex kirurgiska metoder. Bidrag skall delas ut till vetenskapsmän anställda vid MAS. Läs mer ... -
Fondens kapital får ej röras. Av den årliga avkastningen läggs 1/10 till kapitalet medan återstoden må av Sigtuna folkhögskola fritt förfogas. -
Disponibel avkastning skall användas för vetenskaplig forskning rörande nervsjukdomarna enligt Svenska Läkarsällskapets bestämmande, gärna såsom ett forskningsstipendium till läkare, som icke har näraliggande mjöligheter att på annat sätt bekosta sin vetsnskapliga forskning eller bearbetning och puliceringen av sina vetenskapliga rön Läs mer ... -
Att dels med tre fjärdedelar (3/4) av tillgänglig avkastning stödja Ericastiftelsens, Odengatan 9,114 24 Stockholm, forskning och/eller metodutveckling inom områdena psykodynamisk teori och individualterapi, allt för barn och ungdom, dels med en fjärdedel (1/4) av tillgänglig avkastning stödja familjer som Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att varje år utse en eller flera elever, eller en grupp bland skolans elever (årskurs 6-9), som har bidragit till att uppmuntra gott kamratskap eller gjort något annat väldigt gott för sina skolkamrater.Den eller de elever, som Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål ska vara att strärka och bevara delarktigheten, demokratin och gemenskapen i samhället i stort, och i synnerhet i socioekonomiskt utsatta områden, samt att verka för och bevara ett hållbart samhälle och en lösningsorienterad diskussion om förbättrad integration. Stiftelsen Läs mer ... -
Fonden har till ändamål att belöna den eller de som gjort sig bäst förtjänt genom vetenskapliga arbeten rörande Alzheimers sjukdom eller andra degenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet. -
Till behövande, flitig studerande av Smålands nation i Uppsala eller Lund med företräde för släkting. -