ÄNDAMÅL

[…] årliga räntan skall utgöra ett stipendium, dock att om teologiska fakulteten något år så pröfvar skäligt, den kan fördelas i tvenne. Tillsättning af stipendiat sker […] årligen, af teologiska fakulteten, utan att föregående anslag om stipendiets ledighet eller ansökan därtill äger rum. Kompetent till stipendiets erhållande är endast i teologiska fakulteten inskrifven allvarlig yngling, som vid universitetet vistas för att bereda sig till kyrkans tjänst och af sådant understöd kan vara i behof, och bör vid tillsättningen afseende icke fästas vid längre eller kortare vistelse vid Akademien, eller vid högre eller lägre betyg i aflagda examina utan allenast vid af fakulteten kändt verkligt kristligt allvar, hvaraf fakultetens medlemmar anse sig hafva grundad anleding att på samvete antaga, att stipendiaten en gång bör blifva en i sann mening nitisk och helsosam lärare i vår svenska kyrka. Skulle så beskaffad yngling […] finnas inom Värmlands nation, bör han (eller de) i främsta rummet ifrågakomma vid stipendiets tillsättande. Skulle faktulteten icke finna så beskaffad yngling, som ofvan nämnts, må det stå fakulteten fritt att bespara medlen till framtida utdelning. Stipendiet bortgifves för ett år, fakulteten dock obetaget att, efter pröfning af för handen varande omständigheter, två eller högst tre år å rad utse samma stipendiat eller stipendiater.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:C Berggrens stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817604-1906
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 Uppsala
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS