ÄNDAMÅL

Donationen skall tjäna till att bereda hem och vård företrädesvis åt sjöfarande, bördiga ifrån eller med hemvist i Värmland, vilket innebär att sökande från Kristinehamn böra äga företräde.För den händelse ej tillräckligt antal kvalificerade sjömän eller väl vitsordade sökande, som haft anställning vid hamnen eller mekaniska verkstäderna eller annan i förbindelse med sjöfarten stående industri i Krisinehamn, anmält sig till erhållande av bostad i stiftelsens hus och av styrelsen prövats berättigade härtill, äger styrelsen upplåta bostad med åtföljande förmåner till behövande änkor efter personer, som innehaft någon av ovan angivna arbetanställningar. Då till hyresfri bostad berättigade sökande ej anmält sig och av styrelsen antagits till alla lägenheterna, är styrelsen berättigad uthyra överblivna lägenheter, dock med skyldighet för dylika hyresgäster att avflytta, så snart styrelsen finner lägenheten behövlig för sökande, som enligt bestämmelserna är berättigad till fri bostad. Likaledes äger styrelsen i de fall den så prövar lämpligt bestämma, att pensionärer skola erlägga avgift för belysning samt eventuellt en mindre hyra.Genom Kammarkollegiets permutationsbeslut 1989-02-17 medges permutation av donationsvillkoren så att stiftelsen ej längre skall äga och uppföra byggnader samt medel ej längre skall avsättas till en byggnadsfond. Köpeskillingen från fastighetsförsäljning skall bilda en fond, vars avkastning, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, skall användas till bidrag till kostnad för boende och vård för personer, vilka väljes i överensstämmelse med hittillsvarande bestämmelser.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Broströmska Stiftelsen
Organisationsnummer:873600-1515
Adress:
  • Björn Henningsson
  • Lindelövsvägen 5
  • 681 43 KRISTINEHAMN
Telefonnummer:070-3744933
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 411 963 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att efter uppförande av bostadshus uthyra lägenheter till i Göteborg hemmahörande personer, som är eller har varit sjövarande av befäls- eller manskapsklassen eller deras änkor eller som innehar eller innehaft anställning vid de mekaniska verkstäderna i Göteborg, vid Göteborgs hamn och dess förvaltning samt vid Göteborgs tullverk, järnvägar, post- , telegraf- och kommunalförvaltning och som på grund av ålder eller sjukdom inte längre kan fullgöra sin tjänst eller utöva sitt yrke och som till följd därav behöver och dessutom kan anses förtjäna fri eller billig bostad eller som genom företeende av goda vitsord eljest kan anses vara förtjänta av förmånen av billiga hyror. Främst skall änkor efter sjöfarande ha företrädesrätt till att erhålla lägenhet. Företrädesrätten skall gälla högst halva antalet lägenheter.250 000 kronor av donationsbeloppet skall bilda en fond, som ej får rubbas, men varå årliga räntan minskad med 1/10, som tillföres fonden, skall utdelas till behövande personer, boende inom eller utom stiftelsen och tillhörande ovannämnda kategorier.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Broströmska stiftelsen
Organisationsnummer:857200-1926
Adress:
  • Fastighetspartner (SBC AB)
  • Box 2503
  • 403 17 Göteborg
Telefonnummer:031-7882600
E-post:info@fastighetspartner.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:33 801 897 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS