ÄNDAMÅL

Donationen skall tjäna till att bereda hem och vård företrädesvis åt sjöfarande, bördiga ifrån eller med hemvist i Värmland, vilket innebär att sökande från Kristinehamn böra äga företräde. För den händelse ej tillräckligt antal kvalificerade sjömän eller väl vitsordade sökande, som haft anställning vid hamnen eller mekaniska verkstäderna eller annan i förbindelse med sjöfarten stående industri i Krisinehamn, anmält sig till erhållande av bostad i stiftelsens hus och av styrelsen prövats berättigade härtill, äger styrelsen upplåta bostad med åtföljande förmåner till behövande änkor efter personer, som innehaft någon av ovan angivna arbetanställningar. Då till hyresfri bostad berättigade sökande ej anmält sig och av styrelsen antagits till alla lägenheterna, är styrelsen berättigad uthyra överblivna lägenheter, dock med skyldighet för dylika hyresgäster att avflytta, så snart styrelsen finner lägenheten behövlig för sökande, som enligt bestämmelserna är berättigad till fri bostad. Likaledes äger styrelsen i de fall den så prövar lämpligt bestämma, att pensionärer skola erlägga avgift för belysning samt eventuellt en mindre hyra. Genom Kammarkollegiets permutationsbeslut 1989-02-17 medges permutation av donationsvillkoren så att stiftelsen ej längre skall äga och uppföra byggnader samt medel ej längre skall avsättas till en byggnadsfond. Köpeskillingen från fastighetsförsäljning skall bilda en fond, vars avkastning, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, skall användas till bidrag till kostnad för boende och vård för personer, vilka väljes i överensstämmelse med hittillsvarande bestämmelser.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Broströmska stiftelsen
Organisationsnummer:873600-1515
Adress:
  • Björn Henningsson
  • Stampbrogatan 22
  • 681 32 KRISTINEHAMN
Telefonnummer:070-3744933
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 326 920 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS