ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utan enskilt vinstsyfte uteslutande för personer, som är eller varit anställda hos Bengt Dahlgren AB eller är anhöriga till sådana personer dels bestrida kostnaderna för sociala och andra välfärdsanordningar, för bidrag till studier, utbildning, studieresor, fritidsverksamhet, personalföreningar bland de anställda och andra liknande åtgärder av personalvårdande och trivselbefrämjande natur, varom bolaget må besluta, dels anskaffa samlings- och fritidslokaler, daghem, bad- och tvättinrättningar, semesterhem, idrottsanläggningar och andra liknande anläggningar samt subventionera och omhänderha verksamheten i dessa, dels utge bostads- och hyresssubventioner åt anställda och deras anhöriga, dels anskaffa och för egnahemsbebyggelse iordningställa tomtmarksområden samt för uppförande av egna försälja därigenom bildade egnahemstomter, dels anskaffa för bostadsbebyggelse lämplig tomtmark, bebygga densamma och försälja egna hem eller upplåta bostadslägenheter mot hyra, dels förvalta stiftelsen tillhöriga fastigheter, dels uthyra bostadslägenheter för vilka förfoganderätten förvärvats annorledes än genom förvärv av fastighet, dels utge kontantunderstöd i samband med anställdas inträdande i pensionsåldern samt vidolycksfall och sjukdom jämte begravningshjälp, dels utge arbetslöshetsunderstöd allt i den utsträckning bolaget vid direkt omkostnad för dylika ändamål vid taxering till inkomstskatt är berättigat till avdrag för utgifterna härför antingen på en gång eller i form av årliga värdeminskningsavdrag. Vad ovan sagts skall inte utgöra hinder för stiftelsen att tillfälligtvis upplåta lägenhet till annan än vid bolaget anställd eller f.d. anställd, då ingen dylik person önskar förhyra ledigbliven lägenhet varöver stiftelsen förfogar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Bengt Dahlgren AB:s Personalstiftelse
Organisationsnummer:857202-1320
Adress:
  • Krokslätts Fabriker 52
  • 431 37 Mölndal
Telefonnummer:031-7202500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:451 199 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS