ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att, till lika delar, främja: a) Vetenskaplig forsknings- och utvecklingsprojekt som rör transplantation av njurar. Stiftelsen ska främja detta ändamål genom att dela ut bidrag till Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond, med organisationsnummer 857204-1682, om inte särskilda skäl talar emot att bidrag ges till stiftelsen. b) Läkarmissionen – stiftelse för filantropisk verksamhet Vällingby, med organisationsnummer 802005-9989. För det fall Läkarmissionen i Vällingby upphör med sin verksamhet, eller om särskilda skäl talar emot att lämna fortsatta bidrag till Läkarmissionen i Vällingby, ska motsvarande bidrag betalas till Läkarmissionen och den lokalavdelning som ligger närmast Vällingby. c) stöd och underhåll av Onkel Adamsgården eller annan kulturhistoriskt värdeull bostad i gamla Linköping. Den årliga avkastningen på stiftelsens tillgångar ska användas för att tillgodose stiftelsens ändamål. Med årlig avkastning avses: – direktavkastning (räntor och utdelningar) från stiftelsens tillgångar med avdrag för skäliga förvaltningskostnader, samt – vinster som uppkommit genom omsättning av stiftelsens tillgångar För att bevara stiftelsens realkapital bör upp till 10& av stiftelsens årliga avkastning, efter avdrag för skäliga förvaltningskostnader, överföras till stiftelsens bundna kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Barbro och Lars Ulvegards stiftelse
Organisationsnummer:802480-2830
Adress:
  • Swedbank, Stiftelsetjänster
  • 404 80 Göteborg
Telefonnummer:031-739 01 23
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS