ÄNDAMÅL

Avkastningen av fasta egendomen och stiftelsens kapital skall i främsta rummet användas till underhåll av byggnader, markanläggningar och inventarier.För sådana grundförbättrande åtgärder som innebär investeringar med lång livslängd får även kapitalet tas i anspråk dock med undantag för sådan egendom som är belastad med avyttringsförbud.Av stiftelsens årliga nettoavkastning skall minst en tiondel läggas till kapitalet.Därjämte åligger det stiftelsen att för all framtid upplåta plats till August Abrahamsons och Otto Salomons gemensamma gravplats samt likaledes i all framtid omsorgsfullt vårda och underhålla graven med allt vad därtill hör och kommer att höra.Dessutom har stiftelsen till ändamål att främja hantverkets fortlevnad och utveckling framför allt genom utbildning i hantverk och slöjd samt att bevara och levandegöra kultur och tradition på egendomen Nääs.Stiftelsen skall bevara och levandegöra Nääs som kulturarv genom att- förvalta, vårda och bevara egendomen med byggnader och inventarier samt inre och yttre miljöer på ett sätt som tar till vara jord- och skogsbrukets värden och den speciella karaktär, kultur- och naturmiljö samt tradition som kännetecknar Nääs,- bereda allmänheten tillträde till egendomen och till de verksamheter som utövas där samt i samarbete med företrädare för kultur, turism, näringsliv, föreningsliv m.fl. underlätta för allmänheten att på ett meningsfullt sätt ta del av Nääs kultur och traditioner.Stiftelsen skall främja slöjdens och hantverkets fortlevnad och utveckling genom att- utbilda i slöjd och hantverk, framför allt genom verksamhet på egendomen,- samla, bevara och systematisera kunskap om slöjd och hantverk för utbildning, forskning, kulturvård och produktion,- sprida kunskap om slöjd och hantverk och slöjdens och hantverkets uppgifter samt verka för förståelse av slöjdens och hantverkets betydelse bl a för kulturvården,- genom forskning och utvecklingsarbete verka för slöjdens och hantverkets anpassning i tiden,- skapa förutsättningar för hantverkare att utöva sitt yrke på Nääs samt- medverka till att slöjdens och hantverkets produkter och tjänster når allmänheten- utdela stipendier för att stödja och stimulera enskilda hantverkares utveckling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:August Abrahamsons stiftelse
Organisationsnummer:862500-3127
Adress:
  • Nääs slott
  • 448 92 Floda
Telefonnummer:0302-36611
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:9 613 728 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS