ÄNDAMÅL

Ändamålet framgår av Anton H Frankzons testamente enligt följande. 1:o Fastigheten Digerhol i Dalbyns by, Ore socken och det därtill hörande skogsskiftet i Gulleråsens by, Boda socken, allt i Kopparbergs län, jämte alla till fastigheten hörande skogsmarker, hus samt inre och yttre inventarier får icke försäljas. Ifrågavarande fastighets hus och inventarier skola, i den mån det är möjligt för jordens skötsel, bibehållas i sitt ursprungliga skick för att kunna som ett minne åt eftervälden bevara bilden av huru ett fiskarnybygge, tillhörigt fiskaren Kolar Lars Larsson, vid 1700-talets slut tedde sig, där sedan fiskarens måg, smeden Mats Viborg, och sedan även den sistnämndes måg, en skräddare, min fader, haft sin bärgning. Det är min önskan att fastigheten av stiftelsens styrelse upplåtes till bostad åt jordbruksintresserad person med sinne för vårdandet av de kulturvärden, som jag avsett att bevara. Den s.k. fiskarstugan å gården bör upplåtas som vandrarhem eller dylikt, som styrelsen finner lämpligt, och bör det jämväl åligga den person, som bebor det större boningshuset å gården, att övervaka, att också fiskarstugan jämte i densamma befintliga föremål så långt möjligt bibehålla sin ursprungliga karaktär. 2:o Avkastningen av stiftelsekapitalet skall med den förmånsrätt, som angives av ordningsföljden, användas på följande sätt: a/ Till underhåll av byggnaderna å fastigheten Digerhol skall utgå det belopp, som styrelsen finner nödigt för deras bibehållande i gott skick. Såsom avkastning skall därvid även inräknas gottgörelse för avyttring av avverkad skog, dock att avyttring av skog ej får ske i större omfattning än att cirka åttio /80/ procent /i kubik räknat/ av det skogsbestånd, som fanns vid fastighetens överlåtelse till stiftelsen, allt framgent bibehålles. b/ För prydande genom plantering av växter, nedläggande av blommor och dylikt av familjegraven å Ore församlings kyrkogård, varest jag önskar att bliva begravd, skall årligen utgå ett belopp av sjuttiofem /75:-/ kronor. d/ Till bestridande av kostnaderna för nödig vård och renhållning av Ore församlings nya kyrkogårds gångar, planteringar och dylikt, vilkas underhåll åligger församlingen och ej enskilda personer, skall till församlingen årligenutbetalas ett belopp av högst Tvåhundrafemtio /250:-/ kronor. Det är min önskan att den person, som jämlikt bestämmelserna i moment 1:o ovan bebor fastigheten Digerhol, skall äga företrädesrätt att, om han finnes lämplig, mot ersättning utföra de arbeten, vartill här senast omnämnda belopp om högst Kr. 250:- årligen enligt ovan skall användas. e/ Av avkastningen skall vidare vart femte år utdelas ett belopp av Tvåhundra /200:-/ kronor till en inom församlingen född och där bosatt person, som genom idogt arbete förkovrat sitt jordbruk på ett sådant sätt, att han gjort sig förtjänt av uppmuntran. Sådan premie bör ej utgå till samma person mer än en gång. f/ Återstoden av avkastningen skall tillfalla Ore församling, som äger att använda densamma för ändamål, som församlingen finner vara lämpligt och välsignelsebringande för densamma. Villkor för att Ore församling skall äga att utbekomma avkastningen enligt i moment d/ och här närmast förut angivna bestämmelser är att församlingen åtager sig att för all framtid ombesörja underhållet av min familjegrav.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Anton H. Frankzons stiftelse Digerhol
Organisationsnummer:884400-0086
Adress:
  • Rättviks pastorat
  • Järnvägsgatan 10
  • 795 30 RÄTTVIK
Telefonnummer:0248-736 50 vxl
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 633 311 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS