ÄNDAMÅL

2 §. Stiftelsen skall hava till ändamål att i enlighet med dessa stadgar och övriga bestämmelser, vilka tillkomma i samband med förvaltningen av densamma, förvalta stiftelsens medel till förmån för Anna von Rettigs bröstarvingar och övriga nedansärskilt angivna destinatärer samt att verka för tillgodoseende av destinatärernas intressen sådana de angivits i dessa stadgar.”§ 14. Med bröstarvingar förstås i dessa stadgar endast sådana av vigselfästa äktenskap eller och av därmed likställd förening enligt lagen i det land, där barnet avlats, vare sig sådan bröstarvinge avlats före eller efter äktenskapet respektive föreningen. endast bröstarvinge till Anna von Rettig kan vara destinatär, i den mån ej annat sägs i nästa stycke. Såsom destinatär skall enligt denna handling jämväl anses änkling respektive änka till destinatär. Såsom destinatär sålunda ansedd person har under sin livstid, dock ej längre än han respektive hon lever ogift, samma rätt som övriga destinatärer. Anna von Rettig skall jämväl vara destinatär.”§ 15. Stiftelsens nettoavkastning skall, i den mån styrelsen icke beslutar, att densamma skall läggas till stiftelsens kapital, av styrelsen användas till understöd åt behövande destinatär enligt styrelsen beprövande och beslut. Därest Hans von Rettig motsätter sig, att avkastning lägges till stiftelsens kapital, får styrelsen icke göra detta. Bidrag till destinatärer skola utbetalas så snart ske kan. om de understödsbidrag stiftelsen lämnar äro avsedda att komma vederbörande rättsägare personligen tillgodo, få desamma icke å annan överlåtas genom testamente eller annan rättshandling av vad slag det må vara, ej heller utmätas för fordran liksom ej heller vid konkurs tagas i anspråk eller av annan anledning utmätas eller eljest tillgripas för gäldande av skuld.”§ 16. Därest någon person icke längre skulle finnas, som enligt dessa stadgar är berättigad till att få del av stiftelsens avkastning, skall styrelsen använda avkastningen till understöd åt behövande person, som härstammar från Anna von Rettigs föräldrar, eller också till vetenskapligt eller humanitärt ändamål, som styrelsen prövar värt stödja.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Anna von Rettigs familjestiftelse
Organisationsnummer:102016-1293
Adress:
  • PC Rettig & Co AB
  • Skeppsbron 20
  • 111 30 Stockholm
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS