ÄNDAMÅL

Legaten äro avsedda att främja humanitära, kulturella, ideella, hembygdsvårdande och välgörande ändamål med kristlig och nykter grundsyn, men ej till direkt skattelindrande syften. Avkastningen skall därför användas till sådana allmännyttiga behov, vartill skattemedel ej gärna kan erhållas, men som befrämja allmän trevnad, god samhällsanda och hembygdskärlek. Till sådana ändamål räknar jag erkänsla och uppmuntran eller belöningar till mindre jordbrukare och egnahemsägarefamiljer och till personer som genom eget arbete och god planläggning utfört efterföljansvärda insatser på jordbrukets skogsvårdens och liknande områden, till personer som genom oegennyttig och uppoffrande verksamhet bidragit till samhällets höjande för ringa eller ingen ersättning, till personer som med fara för eget liv räddat andras liv eller egendom, till personer som utövat utmärkt fostrande gärning för barn och ungdom. Bidrag kan även lämnas till kvinnlig hemhjälp för kortare tid åt verkligt behövande, antingen direkt eller till organisation som ombesörjer hemhjälpsverksamhet, till respektive kommuners hembygdsföreningars verksamhet, till inköp av lämpliga konst-, prydnads- eller nyttosaker för kyrkor, samlingssalar och andra kulturfrämjande lokaler samt allmänna platser, så ock till understöd åt unga föga bemedlade personer med god och fast karaktär, vilka ha bevisliga anlag för studier eller utbildning i bokliga, tekniska, mekaniska eller andra ämnesområden. Jämväl avses samhällsbelöningar för lång och trogen tjänst – främst i jordbruket – sam bidrag till flitpremier åt barn i religiösa söndagsskolor, nykterhetsföreningar o. dyl. Under tidernas lopp kunna även andra i testators andemening ideella sammanslutningar eller enskildas verksamhet för nykterhet och idealism få bidrag av stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Anna och Per G Berggrens Stiftelse för Järbo
Organisationsnummer:885500-0025
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS