ÄNDAMÅL

Tillgodose ett allmänintresse inom konsten, särskilt underhåll och bevarande av Ann Wolffs verk med respekt för det hantverkliga och konstnärliga kunnandet i hennes arbete, samt göra samlingen tillgänglig som utbildningsfaktor för kommande generationer, främja konstvetenskapligt arbete i skulptur och andra relaterande konstområden med särskilt inriktning mot glas, samt göra samlingen tillgänglig för allmänheten. Stiftarna vill främja och stödja framtagande av publikation om sådant som är associerat till Ann Wolffs konstnärskap och stiftelsens verksamhet. Stiftelsens samling skall, med undantag för vad som anges i 4 stycket nedan, av stiftelsen bevaras helt intakt.Det är, för att uppfylla ändamålet, inte nödvändigt att hela samlingen vid varje tidpunkt är utställd.Samlingen eller delar av densamma kan finnas i ett konstlager.Föremål kan lånas/hyras ut till museer, kulturella institutioner och till utomstående mot att föremålen försäkras under betryggande former. Öronmärkta konstföremål, såsom grafik och dubbletter av enstaka föremål kan säljas i syfte att tillföra stiftelsen intäkter enligt urkunden, liksom konstföremål och annat som tillförts stiftelsen med avsikt att möjliggöra intäkter till stiftelsens ändamål.Särskilt om fastighetenStiftarna äger rätt att nyttja och bebo fastigheten så länge de så önskar mot att de svarar för kostnader för drift och underhåll.Därefter skall fastigheten, efter styrelsens beslut, användas som utställningslokal för såväl Ann Wolffs konst som annan konst samt som utrymme för konstnärlig verksamhet.Delar av fastigheten kan av stiftelsen hyras ut till utomstående i syfte att tillföra stiftelsen intäkter.Efter stiftarnas död skall del av studion kunna upplåtas för konstnärligt skapande verksamhet under högst två och minst en månad i en sammanhängande period per år till någon eller några av Ann Wolffs eller Ann Wolffs och Dietrich Bimbergs barn, barnbarn osv. (i direkta led).Önskemålet om nyttjandet skall i god tid anmälas till stiftelsens styrelse, som avgör nyttjandets tidslängd och under vilken tid av åter det skulle kunna ske. Önskemålen skall så långt som möjligt samordnas om det är flera i kretsen som vill utnyttja studion. För denna upplåtelse skall stiftelsen debitera en låg hyra som endast omfattar driftskostnaderna för den delen som skall användas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ann Wolff Foundation Gotland Stiftelse
Organisationsnummer:802480-4166
Adress:
  • Björkvägen 2 B
  • 621 43 Visby
Telefonnummer:498213132
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS