ÄNDAMÅL

Enligt Kungl. Maj:ts beslut 1962-03-09 får fondens avkastning användas till premier åt mindre bemedlade barn från Åls församling för goda utbildningsprestationer vid skola i Åls kommun, till stipendier åt dylika barn för fortsatt utbildning efter genomgång av den obligatoriska skolan, till bidrag till käder åt konfirmander, till bidrag till andra kostnader i samband med konfirmationsundervisning samt till sådana särskilda kostnader, som äga samband med undervisande och fostrande verksamhet bland barn och ungdom i församlingen och som äro av beskaffenhet att icke böra bestridas med utdebiterade medel. Vidare föreskriver Kungl. Maj:t, att församlingen skall samråda med skolstyrelsen i kommunen vid utseende av mottagare till premier och stipendier samt rörande avkastningens användning för övriga skoländamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Anders Westborgs stiftelse
Organisationsnummer:883202-3389
Adress:
  • Åls Församling
  • Kyrkvägen 20
  • 793 40 INSJÖN
Telefonnummer:0247-410 60
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 123 699 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS