ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utan enskilt vinstsyfte uteslutande för personer, som äro eller varit anställda hos Fagerhults Elektriska Aktiebolag (numera AB Fagerhult) eller äro anhöriga till sådana personer,dels bestrida kostnaderna för sociala ochandra välfärdsanordningar, för bidrag till studier, utbildning, studieresor, fritidsverksamhet, personalföreningar bland de anställda och andra liknande åtgärder av personalvårdande och trivselfrämjande natur, varom bolaget må besluta,dels anskaffa samlings- och fritidslokaler, daghem, bad- och tvättinrättningar, semesterhem, idrottsanläggningar och andra liknande anläggningar samt subventionera och omhänderhava verksamheten i dessa,dels utgiva bostads- och hyressubventioner åt anställda och deras anhöriga,dels anskaffa och för egnahemsbebyggelse iordningställa tomtmarksområden samt för uppförande av egna hem försälja därigenom bildade egnahemstomter,dels anskaffa för bostadsbebyggelse lämplig tomtmark, bebygga densamma och försälja egna hem eller upplåta bostadslägenheter mot hyra,dels förvalta stiftelsen tillhöriga fastigheter,dels uthyra bostadslägenheter för vilka förfoganderätten förvärvats annorledes än genom förvärv av fastighet,dels utgiva kontantunderstöd i samband med anställdas inträdande i pensionsåldern samt vid olycksfall och sjukdom jämte begravningshjälp,dels utgiva arbetslöshetsunderstöd,allt i den utsträckning bolaget vid direkt omkostnad för dylika ändmål vid taxering till inkomstskatt är berättigat till avdrag för utgifterna härför antingen på en gång eller i form av årliga värdeminskningsavdrag.Bolaget är berättigat att av stiftelsen utfå gottgörelse för av bolaget utbetalt belopp, som avser stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:AB Fagerhults Fria Personalstiftelse
Organisationsnummer:867200-0406
Adress:
  • AB Fagerhult
  • 566 80 HABO
Telefonnummer:036-108500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:501 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS