ÄNDAMÅL

1) …afkastningen oafkortad skall tillfalla min brorson Carl Gustaf Rydeberg, så länge han lefver. Efter hans död skall afkastningen med i punkt 6 angifven inskränkning användas till ett stipendium i enlighet med de närmare bestämmelser, som lämnas i nyssnämnda punkt här nedan. 6) De ef mig här ofvan under punkterna 1-5 donerade medel skola af vederbörande så förvaltas, att blott (3/4) tre fjerdedelar af räntan anses såsom afkastning och användas till årlig utdelning, under det att (1/4) en fjerdedel lägges till kapitalet. Dock att mina brorsbarn åtnjuta hela räntan oafkortad, där så stadgats. De studerande, manliga eller kvinnliga, som äro besläktade med min aflidne man Nils Peter Burén eller mig, min broder Sergius Lennart Rydeberg, familjerna Bengt och Nils Johan Lindwall i Söraby, Regementspastor Hampus Lönegren i Göteborg samt Rektor Henrik Samuel Cederschiöld i Wäxiö hafva företräde att få studiehjälp af de i punkterna 1, … lämnade donationerna, …. Det bör alltid fästas afseende vid att den hjälpsökande är känd för sann gudsfruktan, erhållna betyg om godt uppförande, sedlighet, god flit, goda kunskaper och fallenhet för studier.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:A.M. Buréns stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817604-1997
Adress:
  • Uppsala Akedemiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-471 75 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS