ÄNDAMÅL

…kommande årliga räntan på fonden att utgöra ett Stipendium, det bemälde Nations Inspector i samråd med Inspectores för Nyköpings LärdomsSchola, äger tilldela en obemedlad studerande, som genomgått nämnde LärdomsSchola, sedermera tagit godkänd StudentExamen och i allt annat ådagalagt sig vara en värdig NationsLedamot. Den sålunda utnämnde må tillgodonjuta Stipendiet för en tid af Trenne (3:ne) år, så vida han icke dessförinnan genom bristande flit eller mindre godt upförande gör sig af understödet oförtjent, hvaröfver Nationens Inspector eger bestämma efter sig företeende omständigheter:Skulle vid upkommande fråga om utnämnande af Stipendiat ibland tvenne eller flere Studenter, valet komma att väga mellan två eller flere, de der kunde i allt öfrigt äga lika grundade anspråk så bör den ibland de sökande som vore född i Nyköpings Stad äga företrädesrätten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:A.F. Bergholms stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817604-1914
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-471 75 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS