ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska ha till ändamål att främja vetenskaplig forskning i Sverige inom geriatrik med huvudsaklig inriktning mot demenssjukdomar.Ändamålet kan fullföljas genom ett årligt bidrag för framstående forskning inom området i form av;- ett personligt pris till den utsedde forskaren samt- ett forskningsanslag för forskaren, utbetalt till forskarens institution (eller motsvarande) att fritt disponeras för stipendier och/eller drift.Inledningsvis – eller så länge stiftelsen endast förfogar över sitt grundkapital – får endast avkastning disponeras och endast forskningsanslag utgå.Skulle stiftelsen framöver kapitaliseras och kapitalet överstiga fem (5) Mkr ska bidraget i första hand tas från stiftelsens avkastning, men årligen uppgå till minst 150 000 kr. Om avkastningen understiger detta belopp ska resterande medel tas från kapitalet. Det personliga prisets storlek får aldrig överstiga en tredjedel av ett års totala utdelade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:
Organisationsnummer:802480-1816
Adress:
  • SLS (Svenska Läkaresällskapet)
  • Box 738
  • 101 35 Stockholm
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS